Twoje pytanie:
Twoje imię:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
   

REGULAMIN KURSÓWNiepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego w treści zwanej ECS z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 234/236 , 03-674 Warszawa, reprezentowanej przez Dyrektora Patryka Jarosza.

1. Europejskie Centrum Sportu zobowiązuje każdego uczestnika kursów do elektronicznego wypełnienia formularza zgłoszeniowego przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, który znajduje się na stronie w zakładce Zapisy Na Kurs . Wysłanie formularza elektronicznego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem oraz akceptowanie go. W momencie rozpoczęcia zajęć uczestnik kursów zobowiązany jest dostarczyć w postaci papierowej dokumentacji:
Wydrukowane, wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania na stronie internetowej w zakładce Dokumenty), potwierdzenie wpłaty za kurs, 2 sztuki zdjęć legitymacyjnych o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, pozostałe wymagane dokumenty uprawniające do uczestniczenia w wybranym kursie (opisane w ofercie danego kursu).

2. Podczas zapisu na kurs uczestnik ma obowiązek wpłacenia całej kwoty zgodnie z ofertą danego kursu na stronie internetowej. W przypadku zwolnienia z opłaty za część ogólną (po okazaniu właściwych dokumentów) pobierana jest opłata za część specjalistyczną.

3. Wpłata pierwszej raty lub całej kwoty na konto jest gwarancją miejsca na liście kursantów. O kolejności decydują wpłaty i zgłoszenia elektroniczne.

4. Zwrot wpłaty w wysokości 100% następuje w momencie:
 -Złożenia pisma na 21 dni przed rozpoczęciem kursu
- Zwrot opłaty nie przysługuje jeśli pismo zostanie złożone 14 dni i mniej przed terminem

- Podstawą do zwrotu kwoty jest wyjątek pobytu w szpitalu ( po przesłaniu drogą elektroniczną wypisu szpitalnego)

5. Warunek ukończenia kursu to obecność na wszystkich zajęciach praktycznych i teoretycznych. ECS ma prawo skreślić z listy osobę, która nie uczęszcza na zajęcia lub wyznaczyć inny termin zaliczania opuszczanych zajęć. Kursantowi nieobecnemu lub skreślonemu z zajęć nie przysługuje zwrot opłat.

6. Wszyscy uczestnicy kursu muszą okazać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

7. Kursanci mają obowiązek ubezpieczenia się na czas trwania kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8. Na pierwszych zajęciach uczestnik podpisuje oświadczenie, że :
 Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997r. o  Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.133/97 poz. 883 ze zm.)
 -Zobowiązuje się do uiszczenia całej kwoty za kurs (zgodnie z cennikiem ze strony internetowej)
 -Wyraża zgodę na umieszczenie w bazie absolwentów kursów swoich danych

9. Za zniszczenia na terenie obiektów, w których odbywa się kurs, zostanie potrącona odpowiednia kwota ( koszt naprawy lub odkupienia ).

10. Ostateczny termin do podania hasła przez ECS jest na 7 dni przed egzaminem ( dotyczy UP).

11. Egzamin poprawkowy jest bezpłatny i zostanie wyznaczony w następnym terminie.

12. Egzamin komisyjny (trzeci z kolei) może być wyznaczony przez ECS za dodatkową opłatą 100zł.

13. W przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu za wyrobienie duplikatu opłata 100 zł.

14. Uczestnicy zobowiązani są do bieżącego kontrolowania informacji na stronie internetowej w "Stefie Kursanta".

15. Podczas zajęć nie wolno spożywać alkoholu, środków odurzających, palenia tytoniu, przebywania w stanie nietrzeźwym. W takich przypadkach następuje skreślenie z listy i nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

16. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność autorów i ECS. Zabrania się wykorzystywania ich w jakiejkolwiek formie. W przypadku rezygnacji z kursu po otrzymaniu loginu i hasła do materiałów bez względu na termin kursant nie otrzyma zwrotu pieniędzy.

17. ECS zastrzega sobie prawo do niefotografowania , niefilmowania i nieutrwalania dźwięku podczas zajęć.

18. ECS ma prawo do odwołania niektórych kursów z powodu za małej grupy chętnych osób. W takim przypadku gwarantowany jest zwrot w 100 % wpłaconej kwoty na wskazany rachunek bankowy przez kursanta.

19. Poczta elektroniczna kursanta wykorzystywana jest do wysyłania informacji w trakcie i po kursie.

20. Nieodebranie dokumentów w ciągu 2 miesięcy po zakończeniu kursu powoduje archiwizowanie ich i związane jest z opłatą 100 zł w celu wydania.

21.Wszelkie zmiany adresu do korespondencji inne niż w podaniu o przyjęcie na kurs uznawane będą wyłącznie po dostarczeniu pocztą na adres biura ECS pisma z czytelnym podpisem.

22. ECS zastrzega sobie prawo do wydawania artykułów promocyjnych do wyczerpania zapasów.

23. ECS może zmienić miejsce  kursu i osoby prowadzące nawet w trakcie odbywania się go.

23. ECS zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2012.

Jesteśmy tutaj aby Ci pomóc zadzwoń do nas aby uzyskać wszystkie
potrzebne ci informacje
Telefon
+48 530 333 350
Nasz zespół

Piotrek Bagiński

Piotrek Bednarczuk

Karol Matuszczak

Andrzej Kościeliński

Paweł Rękas

Diana Dudziak

Rafał Baran

Próbny egzamin na trenera personalnego